Handelsbetingelser

 1. ACCEPT AF VILKÅR OG BETINGELSER

1.1 Nærværende handelsbetingelser (herefter "Betingelser") tiltrædes ved at afkrydse ”Jeg har læst og accepterer handelsbetingelserne”, ved accept af fremsendte tilbud, ved anvendelse af applikationen eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf, og gælder mellem Rackbeat ApS, CVR-nummer 39086409, Havnegade 53B, 1058 København K, Danmark (herefter "Rackbeat") og kunden (herefter "Kunden"). Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.

1.2 Revisionsvirksomheder, administrationsbureauer og lignende kan herudover acceptere disse Betingelser på Kundens vegne, herunder ved nytegning, idet de herved indestår for, at der foreligger fornøden fuldmagt hertil, og at Kunden forudgående er blevet behørigt informeret om Betingelserne.

 1. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE

2.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Betingelser en ikke-eksklusiv adgang til at anvende Applikationen Rackbeat og valgte tillægsmoduler (herefter "Applikationen"), der stilles til rådighed online som Software-as-a-Service. Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som Software-as-a-Service.

2.2 Kundens abonnement giver Kunden adgang til at bruge Applikationen til det antal brugere, der fremgår af det specifikke produkt. Abonnementet omfatter Kundens tilknyttede brugere, såfremt Kunden har behov for yderligere kapacitet eller funktionalitet, vil abonnementet automatisk blive opgraderet ved brug af sådanne yderligere brugere, tillægsmoduler m.v., og Kunden accepterer, at prisen tilsvarende vil blive forøget.

2.3 I selve Applikationen eller på Rackbeat’s hjemmeside findes en oversigt over abonnementstyper samt priser for leverede ydelser. For enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Betingelser før de kan anvendes.

2.4 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere, og Applikationen må ikke benyttes for andre end Kunden eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Kunden. Kunden indestår for og har de fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Applikationen eller som bruger Kundens log in detaljer.

2.5 Med undtagelse af det, der fremgår af 2.4, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand.

2.6 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Rackbeat’s navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

 1. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

3.1 Kunden afregner Rackbeat for de leverede services under denne aftale.

3.2 Alle priser er eksklusive eventuelle gældende moms og eventuelle andre skatter eller afgifter, der opkræves på services.

3.3 Kunden giver Rackbeat tilladelse til at trække ydelser via betalingskort på Kundens konto og er samtidig indforstået med debitorregler, samt eventuelle kort gebyrer afholdes af Kunden.

3.4 Andre forhold:

 1. Første fakturering sker umiddelbart efter abonnementets start og opkræves månedvis forud, med mindre andet er aftalt.
 2. Aftalens startdato er ved Kundens accept af disse Betingelser

3.5 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail-adresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Rackbeat.

3.6 Alle fakturaer og opdateret forbrugsoversigt vil til enhver tid være tilgængelige i Applikationen.

3.7 De til enhver tid gældende priser kan findes på Rackbeat’s hjemmeside og kan ændres ved opslag på hjemmesiden med 30 dages varsel. Samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler.

3.8 Rackbeat forbeholder sig retten til at indeksregulere abonnementerne med min. 3% pr. år med eller uden varsel.

3.9 Såfremt betalingen af abonnementet ikke foretages online via betalingskort tillægges et fakturagebyr på DKK 50 ex. moms. Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes betalingspåmindelse uden gebyr 1 dag efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 7 dage senere rykker 1 med gebyr på DKK 100,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 1, spærres adgangen til systemerne.

 1. OPHØR

4.1 Kunden kan i Applikationen opsige abonnementet, foretage nedgradering af abonnementet og/eller fravalg af tillægsmoduler til udgangen af en måned (med mindre andet fremgår af beskrivelse eller vilkår for den specifikke ydelse).

4.2 Rackbeat kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel til udløbet af et kalenderkvartal, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

 1. KUNDENS DATA

5.1 Parterne er enige om, at Kunden ejer og kan frit disponere over egne data i Applikationen. Applikationen giver Kunden mulighed for at eksportere alle kartoteker, data mv. via Applikationens eksportfunktion, og Kunden accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af Kunden inden abonnementets ophør.

5.2 Rackbeat forbeholder sig ret til at slette Kundens data umiddelbart efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og Rackbeat har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.

5.3 Rackbeat er berettiget til at opbevare Kundens data efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse.

5.4 Rackbeat kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter Rackbeat’s vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder adgang til Kundens data, herunder i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

5.6 Rackbeat forbeholder sig retten til, at videregive informationer vedr. varebevægelser og beholdninger til tredjemand udelukkende med henblik på forbedring af Kundens lagerbinding.

5.7 Kunden accepterer at Rackbeat indhenter og opbevarer personlige data vedr. medarbejdere, kunder og leverandører. Al opbevaring af personlig data overholder gældende EU-standarder og kan altid rekvireres eller anonymiseres ved henvendelse til gdpr@rackbeat.com

 1. DRIFTSSTABILITET

6.1 Rackbeat tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Rackbeat’s kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og Rackbeat fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

6.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Rackbeat at genskabe normal drift hurtigst muligt.

6.3 Ekskluderede services. Rackbeats vedligeholdelse og support omfatter ikke: software, hardware og andre komponenter, der ikke er leveret eller stillet til rådighed af Rackbeat fejl og problemer, der skyldes eller påvirkes af software, hardware og andre komponenter, der ikke er leveret eller stillet til rådighed af Rackbeat fejl og problemer, der skyldes at Kunden eller Brugeren ikke følger instruktioner og anbefalinger givet af Rackbeat fejl og problemer opstået eller påvirket af tredjeparter, der ikke agerer på vegne af Rackbeat software udviklet eller modificeret specifikt for Kunden.

 1. ÆNDRINGER I APPLIKATIONEN

7.1 Rackbeat er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. Rackbeat er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

 1. OVERDRAGELSE

8.1 Rackbeat har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

8.2 Kunden accepterer, at Rackbeat er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Applikationen og til opbevaring af Kundens data.

 1. SAMARBEJDSPARTNERE

9.1 Rackbeat samarbejder med andre leverandører af Software-as-a-Service og fokuserer med disse samarbejder på, at levere komplette it-løsninger til Kunden.

9.2 Partnerne omfatter, men begrænser sig ikke til; Bizz Zolutions IVS. De til enhver tid gældende samarbejdspartnere samt beskrivelser heraf kan findes på Rackbeat’s hjemmeside.

9.3 Kunden accepterer, at Rackbeat kan henvende sig med forslag til mulige it-løsninger, såfremt det af Rackbeat vurderes, at være et acceptabelt match i forhold til Kundens forretning.

 1. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

10.1 Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Rackbeat ApS. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes Rackbeat ApS, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give Rackbeat meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Rackbeat’s immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

10.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

10.3 I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden Rackbeat, og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at Rackbeat forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser samt foretage markedsføring overfor Kunden. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

 1. RACKBEAT’S ANSVAR

11.1 Rackbeat fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Betingelser, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

11.2 Kunden accepterer at brugen af Applikationen er på eget ansvar og Rackbeat er uden ansvar for overskridelse af etiske eller lovgivningsmæssige forhold i det land, hvori Applikationen anvendes.

11.3 Rackbeat er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med de af Rackbeat leverede ydelser. Rackbeat kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan Rackbeat ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

11.4 Kunden accepterer at skadesløsholde Rackbeat mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter.

11.5 Rackbeat vil aldrig være ansvarlig for følgende tab eller skader uanset om disse var forudsigelige, kendte eller på anden måde være kommet til Rackbeats eller Kundens kendskab:

 • tab af omsætning
 • tab af faktisk eller forventet avance
 • skader på, ødelæggelse af eller tab af data eller programmel uanset årsagen
 • følgeskader af ikke at have adgang til data eller programmel uanset årsagen
 • skader eller tab hos Kunden som følge af hacking, virus eller lignende angreb hos Rackbeat
 • tab af goodwill
 • tab af forventede besparelser
 • tab af brugen af likvide midler
 • forretningsafbrydelser
 • under henvisning til reguleringen i Paragrafferne #.# til  #.#  ethvert tab relateret til tredjeparts krav af enhver art, nogen form for indirekte tab, særligt tab eller følgetab eller øvrige tab, der måtte hidrøre fra Kundens anvendelse af Lagerplatformen
 • tab eller bøder som følge af Kundens manglende overholdelse af gældende databeskyttelsesregler, jf. punkt #.#.

11.6 Skulle Rackbeat til trods for ovenstående blive erkendt erstatningsansvarlig, er Rackbeats ansvar altid begrænset til et beløb svarende til det vederlag, som Kunden har betalt for brug af servicen i den senest forudgående måned før erstatningskravets opståen, dog således at Rackbeats samlede erstatningsansvar over for Kunden uanset ovenstående aldrig kan overstige DKK 1.000,00.

 1. INTEGRATION TIL RACKBEAT LAGERSTYRINGSPLATFORM

13.1 Brug af Rackbeat Integrationsværktøjer/API sker på Kundens eget ansvar, ligesom det er Kundens ansvar at sikre den korrekte konfiguration og opsætning af sine øvrige systemer, så data udveksles korrekt til/fra Rackbeat lagerstyringsplatform. Kunden fritager Rackbeat fra ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af Integrationsværktøjerne/API'et bortset fra korrektion af fejl og mangler.

 1. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED

14.1 Rackbeat behandler alene Kundens data, efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål.

14.2 Rackbeat har tavshedspligt om alle informationer, Rackbeat måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor Rackbeat har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor Rackbeat er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

14.3 Rackbeat har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

14.4 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til Rackbeat, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og Rackbeat’s behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde Rackbeat for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse

 1. BETINGELSESÆNDRINGER

15.1 Rackbeat er berettiget til at ændre disse Betingelser i enhver henseende. De til enhver tid gældende Betingelser vil være tilgængelige på Rackbeat’s hjemmeside. Rackbeat tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden.

 1. TVISTER

16.1 Disse Betingelser er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Betingelser, skal anlægges ved Byretten i København.

 1. GYLDIGHED

17.1 Disse Betingelser er gyldige fra 01-01-2018.